Centre Obert

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

En data 24 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’encàrrec de gestió a la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per realitzar el servei de monitoratge de suport al servei d’atenció a la infància i adolescència en el Centre Obert S@BARK de Sant Andreu de la Barca.

 

L’encàrrec de gestió establia l’obligació de disposar de 3 monitors per realitzar l’esmentat servei.

 

El servei de monitoratge requereix d’un monitor més,  degudament titulat i amb coneixements acadèmics i pedagògics de l’activitat que hagin de realitzar, per tal d’acomplir amb els ratis establerts a la normativa específica de serveis socials

 

 

Segons aquesta normativa, Els centres oberts han de disposar d’un equip format per

 

  • 1 director/a- coordinador/a (professional amb estudis universitaris, com a mínim, de primer cicle en l’àmbit de les ciències socials), amb una ràtio no inferior a 0.2

 

  • educadors/es socials i/o monitors/es de temps lliure, amb una ràtio de 2 professionals per cada 20 usuaris

 

Actualment l’equip de monitors està format per 3 tècnics, sent necessària la incorporació d’un quart monitor per tal d’assolir el rati necessari per l’atenció de 80 usuaris