Junta General de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

Junta General:

 

El Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General de la societat s'acomodarà, quant al procediment i l'adopció d'acords, als preceptes de la legislació local vigent, així com als altres preceptes que siguin aplicables al funcionament de l'expressat òrgan de l'Ajuntament.

 

Així mateix, seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats de responsabilitat limitada en les altres qüestions socials.

 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, constituït en Junta General és l'òrgan suprem de la Societat.

 

El seu President/a serà l'Alcalde/ssa de l'Ajuntament; a les reunions de la junta podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics o funcionaris que es consideri oportú, així com el gerent.

 

Actuarà de secretari/a de la Junta General el de l'Ajuntament, o qui reglamentàriament el substitueixi.

 

Consell d'administració de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

Consell d'Administració:

 

 L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

 Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables. Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d’allò que disposa la Llei de Societats de Capital. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell.

 

El Consell d’Administració elegirà, entre els seus membres, un President o Presidenta.

 

Són funcions del president/a les de convocar, presidir i dirigir les sessions del consell, donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el secretari, i exercir qualsevol altra que li correspongui per llei o pels presents Estatuts.

 

Serà secretari/a del Consell d'Administració i de la Societat el secretari/a de l'Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.

 

El Consell d’Administració podrà designar, entre els seus membres, al vice-president o vice-presidenta, que haurà de substituir el president, en totes les seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

 

Per assolir plenament els seus objectius de la Societat el Consell pot:

 

1)    Constituir una o més comissions executives i delegar en elles, amb caràcter permanent o temporal, part de les seves funcions. L’acord de constitució ha de fixar el contingut de la seva comesa.

2)    Delegar amb el mateix caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més dels seus membres.

3)    Conferir apoderaments.

4)    Així mateix, el Consell d’Administració també podrà autoritzar la creació de Comissions amb funcions consultives o assessores, de coordinació o de seguiment de les seves actuacions en àmbits funcionals o organitzatius específics, sense perjudici de que excepcionalment se’ls atribueixi alguna facultat de decisió. No és necessari que totes les persones designades hagin de ser conselleres, fixant en la seva constitució la seva tasca.

 

No poden ser objecte de delegació la rendició de comptes, la presentació de balanços i les facultats que el Consell tingui per delegació de la Junta General, llevat que aquesta ho hagués autoritzat expressament.

 

Els components són:

 

President

 • Sr. Marc Giribet Gavara

 

Vicepresidenta

 • Sra. Maria Antonia Borbón  Esteve

 

Consellers/es vocals

 • Sr. Miguel Àngel Abril Hidalgo
 • Sra. Eunice Martín Carceles
 • Sr. Andreu Mitjans Rius
 • Sra. Isabel Marcos Crego
 • Sr. Juan Pablo Beas Fernández
 • Sra. Sònia Aranda Bustamante
 • Sr. Antonio  López Plasencia
 • Sra. Begoña Gil Henández
 • Sr. Felipe Alberto del Val Miñar

 

Secretària

 • Begoña Gil Hernández

 

Assisteix la gerència amb veu però sense vot.

 

 * Nomenament de consellers/es aprovat per la Junta General de SAB-URBÀ, de data 6 de juliol de 2023 i distribució de càrrecs aprovat pel Consell d'Adminsitració de la mateixa data.

Comissió Executiva de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

L’article 14 dels Estatuts de la societat Mercantil SAB-URBÀ SL determina que  per assolir plenament els seus objectius de la Societat el Consell pot:

 

1) Constituir una o més comissions executives i delegar en elles, amb caràcter permanent o temporal, part de les seves funcions. L’acord de constitució ha de fixar el contingut de la seva comesa.

2) Delegar amb el mateix caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més dels seus membres.

3) Conferir apoderaments.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 14 dels Estatuts socials, el Consell d'administració de data 16 de febrer de 2017, va acordar  la creació de la comissió executiva, fixant-se d’aquesta manera la seva composició i  atribucions.

 

La comissió executiva de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, té com a objectiu  facilitar i agilitzar la gestió i representació de la Societat.

 

President:

 • Sr. Marc Giribet Gavara

 

Vocals:

 • Sra. Maria Antonia Borbón Esteve
 • Sr. Miguel Àngel Abril Hidalgo
 • Sra. Begoña Gil Hernández
 • Sr. Andreu Mitjans Rius

 

Secretària:

 • Begoña Gil Hernández

Asssiteix la gerència amb veu però sense vot.

 

* Els membres de la Comissió Executiva van ser aprovat en el Consell d'Adminsitració de SAB-URBÀ, de data 6 de juliol de 2023.

Gerència de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

La gerència:

 

La Junta General designarà un gerent, càrrec que haurà de recaure en persona especialment capacitada. El cessament en el càrrec, per voluntat de l'empresa, serà també atribució de la Junta General.

 

Són funcions del gerent:

 

 • Comandament de tots els serveis tècnics i administratius.
 • Executar i fer complir els acords del Consell d’administració de la Societat.
 • Dirigir i inspeccionar els programes i serveis de la Societat de conformitat amb les directrius del Consell d’Administració.
 • Redactar i proposar al Consell la plantilla orgànica i les retribucions corresponents i la contractació de personal i les seves condicions de treball.
 • Proposar l’adquisició de màquines i material d’oficina i d’altres béns mobles de la manera i per la quantitat autoritzada pel Consell d’Administració.
 • Totes aquelles altres funcions que el Consell d’Administració consideri oportú conferir-li.

 

A tal efecte, i un cop la Junta General hagi designat la persona que hagi d'ocupar el càrrec, el Consell d'Administració establirà, mitjançant acord, les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la legislació laboral.

 

En cas de vacant, absència o malaltia del gerent, les seves funcions haurà d'executar-les el conseller-delegat o, de no existir, el president del consell.

 

El gerent podrà assistir, a fi d'ésser informat i d'informar, amb veu però sense vot, a les reunions del consell d'administració i de les comissions o comitès delegats, excepte en el cas que el consell disposés fer-ho d'altra manera, pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri.

 

El gerent de l'empresa municipal és Javier Padilla Barrachina.