Encàrrecs

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

En la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, l'Ajuntament té potestats reglamentàries i d'auto-organització en l'àmbit de les seves competències.

En els darrers anys diferents ajuntaments han anat creant empreses municipals per millorar la seva efectivitat, construir equipaments i gestionar certs serveis. Les corporacions locals han constituït organismes autònoms municipals i en societats municipals de capital públic. Aquests ents estan dotats dels estatuts corresponents i tenen personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins.

 

SAB-URBÀ, SL, en aquesta sentit, nascuda inicialment i primordialment per realitzar certes actuacions urbanístiques, té també la possibilitat de gestionar serveis que li delega específicament el Consell Plenari o la Junta de Govern Local.

 

Actualment l'empresa municipal gestiona el següents serveis municipals:

 

Esports

 

Gestió de l'esport local:

Servei de les instal·lacions Esportives Municipals, activitats esportives puntuals i suport a es entitats locals en l'àmbit de l'esport.

 

 

Programes transversals d'esports amb regidories

 

Salut pública:

 • Cicle de Passejades.
 • Vine a jugar amb nosaltres.
 • Pràctica la salut.

 

Gent Gran:

 • Gimnàstica al Casal.
 • serveis socials.
 • Natació adaptada.

 

Cultura:

 • Escola de Música i Dansa.

 

Joventut:

 • Aules d’estudi. 
 • Suport logístic cap d’any i carnestoltes.

 

Noves tecnologies:

 • Casal tecnològic a l'estiu.

 

Serveis socials:

 • Transport adaptat.
 • Pisos IMPSOL.
 • Centre Obert.

 

Urbanisme:

 • Aparcament.
 • Parc solar ftovoltàic

 

 

Enàrrecs formalitzats i finalitzats

 

2005:

 

- L’estudi de viabilitat necessari per justificar la conveniència i necessitat de la construcció d’un aparcament soterrat al solar de titularitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

- Construcció d'un aparacament al Pac vall Palau i l'urbanització de la superficie.

 

2006:

 

- La comercialització dels estands, la difusió i publicitat de la 19a. Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca .

 

- La redacció del projecte bàsic per a la construcció d’una piscina coberta a l’actual zona esportiva de Bonaventura Pedemonte.

 

- La substitució les plaques dels habitatges de protecció oficial amb simbologia franquista existents en el municipi, així com qualsevol altre tipus de simbologia relacionada amb l’antic règim.

 

- El condicionament del camp de futbol ubicat a les instal·lacions esportives de Can Salvi consistent en la pavimentació amb gespa artificial i l’enllumenat.

 

- Les tasques pròpies de la gestió i organització de les Jornades “PLANIFICACIÓN URBANA SALUDABLE".

 

- La realització de les tasques necessàries per dur a terme la totalitat del “Pla d’innovació local de municipis del Baix Llobregat. Fase I”

 

2007:

 

- Un estudi geotècnic i un estudi de mercat necessari per justificar la conveniència i necessitat de la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça Catalunya, titularitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

2008:

 

- L'execució de les obres corresponents al Projecte de construcció d’un parc urbà entre els carrers Garraf i Penedès de Sant Andreu de la Barca.

 

- L’execució de les obres corresponents al Projecte d’urbanització de l’avinguda Constitució, entre l’avinguda dels Pirineus, carrer de l’Empordà i carrer de la Mola de Sant Andreu de la Barca.

 

- La redacció del Projecte de viabilitat per la implantació d’una Escola de Música Municipal a Sant Andreu de la Barca.

 

2009:

 

- La comercialització dels estands, la difusió i publicitat de la 22a. Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca.

 

- La gestió integral del projecte de la piscina municipal: construcció i gestió del servei.

 

2014:

 

- L'execució de la gestió d’explotació de caràcter social:

 

 • Posar en marxa horts que produeixin matèries primeres per subministrar als menjadors dels centres escolars de la ciutat. També es pot contemplar el subministrament a centres de gent gran. I finalment la venda a distribuïdors locals amb etiqueta ecològica.

 

 • Atendre les necessitats internes d’ornamentació de la via pública, destinant una part de la superfície dels terrenys, a petita escala, en el territori i la creació de llocs de treball, donant ocupació a persones en risc d’exclusió, a la ciutat de Sant Andreu de la Barca.

 

- L’execució dels serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari per al funcionament de les instal·lacions esportives municipals, el qual es concreta en el següent:

 

 • Garantir la continuïtat dels serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari per al funcionament de les instal·lacions esportives municipals gestionades pel Patronat Municipal d’Esports.

 

 • Subrogació del personal adscrit actualment al servei.

 

 • Adquisició de béns i equips necessaris per a la prestació dels serveis que comprenen aquest encàrrec.

 

 2019:

 

- La gestió pròpia del servei de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària, des de l’assumpció del servei fins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte a través del procediment de licitació que correspongui, que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones amb manca d’autonomia personal i persones i famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social.

 

- La gestió de l’Escola Bressol Municipal El Cavallet, temporalment i fins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte.

 

- La gestió de l’Escola Bressol Municipal El Trenet, temporalment i fins que finalitzi la intervenció, i si s’escau, fins a la formalització d’un nou contracte.

 

 

Documentació relacionada