Estatuts

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SAB-URBÀ,SL

 

Article 1. Denominació:

 Amb la denominació de SAB-URBÀ, SL, es constitueix una Societat privada municipal en forma de societat de responsabilitat  limitada, de capital íntegrament públic pertanyent a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb subjecció a la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, la legislació local i aquests estatuts.

 

 

Article 2. Naturalesa:

De conformitat amb el que es preveu a l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, SAB-URBÀ, SL té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca podrà efectuar a SAB-URBÀ, SL, l’encomana de gestió de l’execució del seu objecte social recollit en l’article 3r. L’encàrrec de gestió i de funcions en cap cas suposarà la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.

 

SAB-URBÀ, SL, com a mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no podrà participar en licitacions convocades per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, llevat dels supòsits en què no concorri cap licitador i se li pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les esmentades licitacions.

 

 

Article 3. Objecte Social:

Objecte Social: La Societat és una societat  municipal que s’ha constituït a l’efecte de promoure, recolzar i participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin a la millora, conservació i augment dels valors socials, arquitectònics, econòmics, culturals, educatius, esportius, mediambientals i artístics de la població, del nucli urbà i del terme municipal de Sant Andreu de la Barca. Per a poder donar compliment a aquesta finalitat, la Societat realitzarà les següents activitats:

 

PRIMER.- Utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials, que l’Ajuntament li encomani, i en el seu cas, la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, implantar i prestar.

 

SEGON.- Dotació de serveis i equipaments; promoció, gestió i execució d’obres d’infraestructura, en el terme municipal i en àrees o llocs concrets que l’Ajuntament assenyali. L’execució d’obres i instal·lacions per a particulars sempre que sigui a petició de l’interessat i siguin necessàries per a connectar les propietats privades amb les obres i instal·lacions públiques o que incideixin al domini públic.

 

TERCER.- Elaboració , promoció i execució de plans, programes, projectes i estudis,  en l’àmbit dels serveis, d’acord amb les necessitats municipals.

 

  1. La realització, redacció i tramitació  de tot tipus d’estudis urbanístics, inclosa la redacció d’instruments de planejament i projectes d’urbanització, i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació, així com també amb assumptes medi-ambientals, standards mínims d’habitabilitat, mobilitat i transport.
  2. Rebre i realitzar encàrrecs  de projectes d’infraestructures, equipaments, transports i vialitat, d’acord amb les directrius de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

QUART.- Gestió, promoció i explotació d’equipaments o serveis municipals.

 

CINQUÈ.- Administració, arrendament o venda de tota classe d’immobles construïts o adquirits, bé en la seva totalitat o bé per entitats individualitzades.

 

SISÈ.- Gestió del Patrimoni Municipal del sòl ( inclòs la preparació i alienació de solars edificables i reserva de terrenys de futura utilització).

 

SETÈ.- Les execucions subsidiàries que l’Ajuntament hagi acordat o disposat en aplicació de l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

VUITÉ.- La prestació per compte propi o aliena sota qualsevol de les formes admeses en dret de, tot tipus de serveis relacionats amb l'organització, direcció, producció i administració d'esdeveniments, ja siguin exposicions, congressos, fires esportius, i qualsevol altre esdeveniment de naturalesa similar, incloent la realització d'instal·lacions necessàries per a la consecució o perfeccionament d'aquestes activitats.

 

 

Article 4 – Duració:
 

La duració de la Societat s’estableix per temps indefinit. No obstant, la Junta General podrà acordar en qualsevol moment la dissolució i liquidació de la Societat, així com també la fusió o l’escissió amb altres societats, d’acord amb els requisits previstos en la Llei i en els presents Estatuts.

 

 

Article 5 – Inici de les activitats:

 

La Societat començarà les seves activitats el dia que s’atorgui l’escriptura fundacional.

 

 
Article 6 – Domicili:
 

El domicili social es fixa en la Pl. de l’Ajuntament, núm.1 de Sant Andreu de la Barca.

El Consell d'Administració podrà acordar l'establiment de sucursals i agències quan ho estimi convenient per al millor desenvolupament de l'objecte social.

 
 

Article 7 - Capital Social:
 

El capital social es fixa en la suma de seixanta mil euros (60.000,00.- euros), totalment subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el qual no podrà transferir-lo ni destinar-lo a altres finalitats.

 
 

Article 8 – Participacions:
 

El capital social està dividit i representat per 1000 participacions acumulables i indivisibles de 60,00 euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l’1 al 1000, ambdós inclosos.

 

Les participacions representatives del capital social no podran incorporar-se a títols valors, ni representar-se mitjançant anotacions en compte, ni denominar-se accions. Tampoc podran emetre’s resguards provisionals acreditatius de la propietat d’una o vàries participacions socials. L’únic títol de propietat serà l’escriptura pública de constitució o bé els documents públics que, segons els casos, acreditin les adquisicions subsegüents.

 

 

Article 9 – Òrgans de la Societat:
 

La direcció i l'administració de la Societat anirà a càrrec dels òrgans següents:

 

1 - La Junta General

2 - El Consell d'Administració

3 - La Gerència

 

No obstant, la Junta General podrà crear càrrecs diferents als anteriors en virtut de disposició estatutària o legal.

 
 

Article 10 - La Junta General:
 

El Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General de la societat s'acomodarà, quant al procediment i l'adopció d'acords, als preceptes de la legislació local vigent, així com als altres preceptes que siguin aplicables al funcionament de l'expressat òrgan de l'Ajuntament.

 

Així mateix, seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats de responsabilitat limitada en les altres qüestions socials.

 

El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, constituït en Junta General és l'òrgan suprem de la Societat.

El seu President serà l'Alcalde de l'Ajuntament; a les reunions de la junta podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics o funcionaris que es consideri oportú, així com el gerent.

 

Actuarà de secretari de la Junta General el de l'Ajuntament, o qui reglamentàriament el substitueixi.

 
 

Article 11 – Facultats de la Junta General:
 

El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General tindrà, les facultats següents:

 

a) La censura de la gestió social, l’aprovació dels comptes anuals i l’aplicació del resultat.

b) El nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d'Administració, amb criteris raonables, liquidadors i, en el seu cas, dels auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.

c) L’autorització als administradors per a l’exercici, per compte propi o aliena, del mateix, anàleg o complementari gènere de l’activitat que constituexi l’objecte social.

d) La transformació, fusió i escissió de la societat.

e) La modificació dels estatuts socials.

f) L’augment o reducció del capital social.

g) Dissoldre la societat.

h) La resta de facultats que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada atribueix a la Junta General.

 

A més a més, la Junta General podrà impartir instruccions a l’òrgan d’administració o sotmetre a autorització l’adopció per aquest òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.

 

 

Article 12 – Classes de sessions: ordinàries i extraordinàries:

 

La Junta General es reunirà obligatòriament, amb caràcter ordinari, dos cops a l’any. La primera ha de portar-se a terme dintre del primer semestre, el dia i a l'hora que determini l'alcalde, a proposta del Consell d'Administració, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes, l'inventari i el balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

 

Junta General extraordinària és qualsevol altre que no sigui l’ordinària anual, i es reunirà, prèvia convocatòria del president, bé per iniciativa pròpia, bé a instàncies del Consell d’Administració o d’un terç del número legal de membres de la Corporació

 

 

Article 13 – Règim de funcionament de la Junta General:

 

La Junta General quedarà vàlidament constituïda, en primera o segona convocatòria, amb l’assistència d’un terç del nombre legal de membres de la Corporació i el President i el Secretari d’aquesta o aquells que legalment els substitueixi.

 

De no aconseguir-se aquest quòrum en primera convocatòria, que es tindrà que mantenir durant tota la sessió, es tindrà per convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

 

S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, la qual s'aprovarà i constarà en el terminis i forma en què han de ser-ho les de la corporació o organisme actuant i s'inscriuran en el llibre especial d'actes de la Junta General de la Societat, amb la signatura del president i del secretari.

 

Els acords, una vegada adoptats i aprovada l'acta, seran executius, sempre que no hi hagi una disposició legal que disposi el contrari.

 
 

Article 14 - El Consell d'Administració:
 

L'administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d'Administració, que estarà compost per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

 

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables. Els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, sense perjudici d’allò que disposa la Llei de Societats de Capital. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, i cessarà amb ell.

 

El Consell d’Administració elegirà, entre els seus membres, un President o Presidenta.

 

Són funcions del president/a les de convocar, presidir i dirigir les sessions del consell, donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el secretari, i exercir qualsevol altra que li correspongui per llei o pels presents Estatuts.

 

Serà secretari/a del Consell d'Administració i de la Societat el secretari/a de l'Ajuntament, o funcionari/a en qui delegui.

 

El Consell d’Administració podrà designar, entre els seus membres, al vice-president o vice-presidenta, que haurà de substituir el president, en totes les seves atribucions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

 

Per assolir plenament els seus objectius de la Societat el Consell pot:

 

1) Constituir una o més comissions executives i delegar en elles, amb caràcter permanent o temporal, part de les seves funcions. L’acord de constitució ha de fixar el contingut de la seva comesa.

2) Delegar amb el mateix caràcter permanent o temporal, determinades funcions en un o més dels seus membres.

3) Conferir apoderaments.

4) Així mateix, el Consell d’Administració també podrà autoritzar la creació de Comissions amb funcions consultives o assessores, de coordinació o de seguiment de les seves actuacions en àmbits funcionals o organitzatius específics, sense perjudici de que excepcionalment se’ls atribueixi alguna facultat de decisió. No és necessari que totes les persones designades hagin de ser conselleres, fixant en la seva constitució la seva tasca.

 

No poden ser objecte de delegació la rendició de comptes, la presentació de balanços i les facultats que el Consell tingui per delegació de la Junta General, llevat que aquesta ho hagués autoritzat expressament.

 

Tota delegació permanent de facultats requereix el vot favorable de dues terceres parts del Consell i no produeix efectes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

 

El càrrec de membre del consell d’Administració serà retribuït amb 141 € bruts per sessió. També tindran dret a ser reintegrats aquelles despeses i dietes que se’ls ocasioni per raó de l’exercici del càrrec.

 

 

Article 15 – Duració del mandat:

 

Els Consellers seran designats per períodes no superiors a la duració del mandat de la Corporació Local. Podran ésser reelegits una o més vegades, per períodes d'igual duració màxima.

 

 

Article 16 – Cessament i Vacants:

 

La separació podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General. Els consellers que siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en ella.

 

Les vacants que es produeixin en el consell, durant el període de l'exercici, es cobriran interinament per acord del consell, fins que se celebri la junta i acordi els nomenaments que estimi procedents.

 

Els consellers designats per ocupar les vacants produïdes en el consell cessaran quan hagi correspost sortir als consellers als que haguessin substituït.

 

 

Article 17 – Facultats del Consell d'Administració:

 

El Consell d'Administració tindrà plenes facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la Societat, sense perjudici de les facultats que aquests estatuts i la legislació local, mercantil i específica de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reservin a la Junta General.

 

A aquest efecte, el Consell d’Administració podrà alienar, gravar, hipotecar o executar qualsevol acte de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte de béns immobles, etc., així com transigir en l'exercici d'accions o sotmetre-les al arbitratge de dret o equitat, comparèixer en judici davant de tota mena d'autoritats o tribunals, sempre que aquests actes no estiguin expressament reservats per la Llei a la competència de la Junta General.

 

Seran facultats del Consell d'Administració, les següents:

 

1) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

2) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents, privilegis i llicències.

3) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que, per qualsevol concepte o causa, hagi de percebre la Societat.

4) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres de canvi i tota mena de documents de gir i de crèdit.

5) Establir les directrius d'administració i comptabilitat de la Societat, acordar l'establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingués per convenient; presentar anualment a la junta, els comptes, balanç i memòria relativa a la situació de la Societat; convocar les juntes generals, ordinàries i extraordinàries, proposar els acords, entre ells la distribució de beneficis i executar els que haguessin adoptat.

6) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per a supòsits concrets, o per regir branques determinades del negoci social, amb facultats per substituir totalment o en part les seves atribucions.

7) Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d'aquests estatuts i els acords de la Junta General i del mateix consell.

 

L'enumeració de facultats abans esmentades és enunciativa i no limitativa, doncs el Consell tindrà sense cap reserva ni excepció totes les que corresponguin al gir i tràfic de l'Empresa Social i que segons la Llei i aquests Estatuts, no estan taxativament reservats a les Juntes Generals.

 

 

Article 18 – El President del Consell d’Administració:

 

El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i, amb aquest caràcter, representarà a la Societat en judicis i en altres circumstàncies, podrà comparèixer, sense necessitat de poder previ i especial davant de tota mena de jutjats i tribunals, de l'Estat, de les comunitats autònomes, les corporacions i altres ens públics, i davant de tota mena de persones físiques o jurídiques, fins i tot davant del Banc d'Espanya i de les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquestes finalitats.

 

 

Article 19 – Règim de funcionament del Consell d’Administració:

 

El Consell d'Administració es reunirà sempre que el convoqui el president. Tindrà, almenys, una sessió cada tres mesos. Podrà ser sol·licitada, també, per la majoria dels consellers, i no podrà, en aquest segon supòsit, demorar la celebració del consell més de quinze dies des que hagués estat sol·licitada.

 

La convocatòria del Consell s’enviarà a cada conseller per carta, fax, telegrama o correu electrònic, cursada pel Secretari per ordre del President o pel propi President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta vuit (48) hores laborables, llevat que existeixin raons d’urgència apreciades pel Consell quan es constitueixi, que serà de 24 hores. En la convocatòria s’inclourà l’orde del dia de la reunió.

 

Perquè pugui celebrar-se sessió vàlidament, caldrà l'assistència personal o  representativa de la meitat més un dels seus components.

 

Podran assistir a les reunions del Consell d’Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell.

 

En cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre conseller que hi assisteixi i haurà de consignar-se per escrit.

 

Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió.

 

Els acords del consell d'administració es consignaran en actes, transcrites al llibre corresponent i es firmaran pel president, o qui el representi, i el secretari del consell. De les actes es remetrà còpia als grups polítics del consistori una vegada aprovades i transcrites al llibre corresponent.

 

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, anirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta el membre del consell d'administració en qui el secretari hagi delegat.

 


Article 20 –  La Gerència:
 

La Junta General designarà un gerent, càrrec que haurà de recaure en persona especialment capacitada. El cessament en el càrrec, per voluntat de l'empresa, serà també atribució de la Junta General.

 

Són funcions del gerent:

 

1) Comandament de tots els serveis tècnics i administratius.

2) Executar i fer complir els acords del Consell d’administració de la Societat.

3) Dirigir i inspeccionar els programes i serveis de la Societat de conformitat amb les directrius del Consell d’Administració.

4) Redactar i proposar al Consell la plantilla orgànica i les retribucions corresponents i la contractació de personal i les seves condicions de treball.

5) Proposar l’adquisició de màquines i material d’oficina i d’altres béns mobles de la manera i per la quantitat autoritzada pel Consell d’Administració.

6) Totes aquelles altres funcions que el Consell d’Administració consideri oportú conferir-li.

 

A tal efecte, i un cop la Junta General hagi designat la persona que hagi d'ocupar el càrrec, el Consell d'Administració establirà, mitjançant acord, les condicions amb les quals hagi de desenvolupar-lo, fent constar les atribucions que se li confereixen, la remuneració, els terminis i motius de la cessació en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor poders de representació de la Societat, amb les facultats necessàries per poder-los exercir. Posteriorment es formalitzarà el corresponent contracte, sotmès en qualsevol cas a la legislació laboral.

 

En cas de vacant, absència o malaltia del gerent, les seves funcions haurà d'executar-les el conseller-delegat o, de no existir, el president del consell.

 

El gerent podrà assistir, a fi d'ésser informat i d'informar, amb veu però sense vot, a les reunions del consell d'administració i de les comissions o comitès delegats, excepte en el cas que el consell disposés fer-ho d'altra manera, pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri.

 

 

Article 21 – Règim de Contractació:
 

En matèria de contractació, la Societat es regirà pel dret privat.

 

No obstant, es tindrà que sotmetre’s a procediments que s’adaptin als principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de l’operació pròpia a realitzar sigui incompatible amb aquests principis..

 

A aquests efectes, serà competència del Consell d’Administració, el determinar en cada cas amb caràcter previ, el procediment contractual a seguir per complir els principis de publicitat i concurrència anteriorment esmentats.

 

 

Article 22 – Balanç i Comptes:
 

L'exercici social comprendrà, des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any, a excepció del primer exercici, que s'iniciarà en el moment de constituir-se la Societat i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

 

En el termini dels tres mesos següents a la terminació de l'exercici social, el consell d'administració formalitzarà un balanç al 31 de desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa de la situació econòmica de la Societat i del curs dels seus negocis i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat.

 

Els esmentats documents estaran a disposició dels membres de la Junta General, en el domicili social, trenta dies abans de la celebració de la Junta General.

 

 

Article 23 – Aplicació dels resultats:
 

Donada la renuncia del soci al seu dret a la participació en el guanys socials, els beneficis obtinguts en cada exercici es destinaran al compliment de l’objecte social.

 

 

Article 24 - Dissolució i Liquidació:
 

La Societat es dissoldrà per les causes i en la forma prevista a la legislació societària i a la de Règim Local.

 

Una vegada dissolta la Societat es procedirà a la liquidació, de conformitat amb les disposicions legals que l'afectin.

 

 

Article 25 – Successió Universal:

 

Un cop satisfets tots els acreedors, consignant l’import dels seus crèdits contra la Societat, i assegurats competentment els no vençuts, l’actiu resultant s’integrarà en el patrimoni de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

 

Disposicions Addicionals.

 

Primera.- La societat està subjecte al règim de comptabilitat pública, sense perjudici de que s’adapti a la legislació mercantil i al pla general de comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.

 

Els estats de previsió de les despeses i els ingressos de la societat s’han d’integrar en els pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

Segona.- El personal de la societat tindrà caràcter laboral, el qual no adquirirà en cap cas la condició de funcionari. Per a la seva selecció regeixen els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.