Origen

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

En data 30 de setembre de 2004, el Ple de la corporació en sessió ordinària adoptà l’acord d'aprovar definitivament la constitució de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, amb un capital social de 60.000,00 euros íntegrament subscrit i alliberat per l’Ajuntament, per l’exercici de l’activitat econòmica d’intervenció en matèria urbanística.

 

De la mateixa manera i pel que fa a l’aprovació dels Estatuts de la societat, el mateix òrgan col·legiat acordà aprovar definitivament els estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL i publicar el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Efectuades les corresponents publicacions dels acords transcrits en els butlletins oficials corresponents (BOP núm. 250 de data 18 d’octubre de 2004 i DOGC núm. 4247 de data 26 d’octubre de 2004), l’alcalde de la corporació procedí a convocar sessió extraordinària de la Junta General de la societat mercantil municipal SAB-URBÀ, SL , per nomenament dels membres del Consell d’Administració de la societat municipal SAB-URBÀ,SL.

 

 

Atès el que disposen l’article 221 i 222 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 175/1995, de 13 de juny, en virtut del qual:

 

Article 221.1:

 

“La junta general nomena els membres del consell d’administració en els termes que estableixen els estatuts, a favor de persones professionalment qualificades”.

 

 

Segons el que disposen els articles 10, 11.b) i 14 dels Estatuts de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL:

 

Article 10, paràgraf 3r:

 

“El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, constituït en Junta General és l’òrgan suprem de la Societat”.

 

Article 11.b):

 

“b) El nomenament, la renovació i la ratificació dels membres del Consell d’Administració,...”

 

Article 14:

 

“L’administració i representació permanent de la Societat correspon al Consell d’Administració, que estarà composat per tres consellers com a mínim, i dotze com a màxim.

 

Els Consellers seran designats lliurement per la Junta General, amb criteris raonables...”

 

Així doncs, que la societat SAB-URBÀ, SL, encarregada de la prestació del servei d’intervenció en matèria urbanística i de la qual l’Ajuntament és propietari de la totalitat de les seves participacions socials, necessita que es nomenin els membres del seu Consell d’Administració.

 

Donat que el Ple de la corporació assumeix les funcions de Junta General de la societat, i és per tant era competent per al nomenament dels membres del Consell d’Administració.

 

 

Es van nomenar com a membres del Consell d’Administració de la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, per un període de 4 anys, si bé el seu mandat no podrà ser superior al del consistori, els senyors/es següents:

 

 • M. Enric Llorca i Ibáñez
 • Luís Felipe Nieto Guillén
 • David Castellar Millán
 • Santiago Cañedo Villafranca
 • Jaume Adrover i Palau
 • Jordi Alsina i Felip
 • Iván Fernández i Barceló
 • Xavier Padilla Barrachina
 • Carme Umbría Font
 • Tomás Godino Villar
 • Begoña Gil Hernández
 • Albert Martínez Lacambra