Transport adaptat

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

 

La Junta de Govern Local de 30 de març de 2016, va aprovar l'encàrrec de gestió a SAB-URBÀ, per portar a terme la gestió del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i/o dependència de Sant andreu de la Barca.

 

El Servei de Transport Adaptat, és un servei municipal complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada adreçat a  persones amb discapacitat o dependència residents al municipi, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, entre d’altres línies de transport adaptat, facilita el servei de transport per a quaranta nou passatgers que es desplacen diàriament tant dins el nostre municipi com a fora d’aquest fins als centres en el que tenen plaça assignada.

 

Dins el municipi de Sant Andreu de la Barca s’han recollit diàriament a domicili 29 persones grans amb plaça als centres de dia de les residències Sol Ponent i Vitalia. El servei es va realitzar des de inicis d’any fins al dia 10 de març de 2020. En aquest moment els Centres de Dia varen tancar preventivament arrel de la situació de pandèmia de la COVID 19. No es va tornar a reobrir el servei de transport adaptat a centres de dia de persones grans en tota la resta d’any.

 

Fora del municipi es presta servei de transport amb els mateixos vehicles als ciutadans de Sant Andreu amb plaça al Servei Ocupacional d’Inserció Can Serra de Martorell (1 usuari) i centre Ocupacional d’inserció a Can Comelles a Esparraguera (12 usuaris). De la mateixa manera que els centres de dia, els serveis de teràpia ocupacional varen tancar per ordre de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. El darrer dia de servei va ser el 10 de març. A diferència que els centres de dia, després de l’estiu es reprengué l’activitat als centres de teràpia Ocupacional. Per tant, el transport adaptat es va reiniciar per als 12 usuaris de sant Andreu de la barca el 19 de setembre del 2020 amb la reobertura del Taller Ocupacional Can Comelles d’Esparrguera.

 

 

OBJECTE DEL SERVEI

 

L’objecte de l’encàrrec és la gestió pròpia del servei de transport adaptat de persones amb discapacitat o dependència del municipi de Sant Andreu de la Barca.

 

El servei de transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada adreçat a persones amb discapacitat o dependència residents al municipi, consistent en la prestació d’un servei de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

 

Aquest servei es presta a través de diversos mitjans, ja sigui propis, en col·laboració amb entitats socials o empreses, o mitjançant ajuts socials a persones destinatàries. L’objecte d’aquest encàrrec és la gestió del servei en les rutes que es prestin per la modalitat de prestació pròpia del servei

 

El servei de transport adaptat té com a finalitat facilitar el transport de les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i/o persones grans amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, preferentment de titularitat pública, a aquells altres serveis de suport social d’atenció primària i especialitzada o serveis per a persones amb discapacitats recollits a la normativa vigent de serveis socials, que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

 

El servei de transport adaptat s’adreça a persones en situació de dependència i persones amb grau de discapacitat reconeguda que necessitin el suport d’un medi de transport adaptat adequat a la seves dificultats de mobilitat.

 

El servei de transport adaptat als Centres de Dia presenta variacions constants en el seu recorregut degut a les freqüents altes i baixes del propi servei. Cada any natural des de la seva creació s’han generat entre 8 i 12 baixes, compensades sempre per noves altes. De la mateixa manera, el recorregut del servei va experimentant canvis constants.

 

Durant el 2020 no hi ha hagut aquesta variabilitat atesa l’aturada i no represa de les rutes de Centre de dia de la Gent Gran.

 

 

TIPUS DE GESTIÓ

 

La forma de gestió del transport adaptat als centres de dia i altres destinacions és pròpia mitjançant encàrrec de gestió a l’empresa municipal SAB Urbà S.L. A l’empresa se li encarrega la provisió dels dos vehicles necessaris per a realitzar els serveis amb qualitat i també la provisió del personal.

 

A l’actualitat es fa ús de dos vehicles adaptats propis de SAB-URBÀ, SL. La capacitat dels vehicles és com a màxim de 9 places (comptant el conductor) amb 2 places d’elles de cadira de rodes. Els vehicles permeten muntar o desmuntar una filera de seients. En l’actual context de pandèmia s’ha muntat una filera extra en un dels vehicles amb l’objectiu de encabir amb major distància els passatgers del TOCC.

 

Per a la comoditat dels passatgers i llurs famílies el servei s’organitza en diferents torns per adaptar el transport a les franges horàries en que hi ha presencia al domicili dels familiars responsables dels usuaris de transport adaptat.

 

La recollida dels passatgers es fa:

 

-Per als usuaris de centre de Dia,  a peu de carrer de la finca on resideix el beneficiari del servei i el retorn es fa a la tarda deixant al passatger al mateix punt on se l’ha recollit.

- Per als usuaris del TOCC i Can Serra. En tres parades diferents pactades amb les famílies. Estan distribuïdes pel municipi. Hi ha opció de moure les parades sempre que hi hagi consens.

 

 

DADES DE L’EXERCICI 2020

 

El 2020 s’han transportat 44 usuaris fixes i 1 usuari esporàdic de transport adaptat i 11 usuaris esporàdics sense discapacitat ni mobilitat reduïda.

 

Dels 44 usuaris totals 17 d’ells acompleixen els criteris de barem de mobilitat, superació de barem d’acompanyant determinats pel grau de discapacitat o bé tenen un diagnòstic de demència. L’acompliment d’aquests barems o diagnòstics els fa acomplir el perfil d’usuari preferencial del servei de transport adaptat segons normativa en construcció pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Durant el 2020 s’ha prestat servei en cinc (5) rutes diferents amb destinació a:

 

 • Centre de dia per a la gent gran Vitalia. Sant Andreu de la Barca.
 • Centre de Dia per a la gent gran Sol Ponent. Sant Andreu de la Barca.
 • Taller ocupacional can Comelles de Esparreguera
 • Servei de Centre de dia ocupacional d’inserció SOI Can Serra Martorell
 • Casal d’estiu educació especial Arc de Sant Martí a Martorell

 

Els Serveis C i D es cobreixen amb la mateixa ruta.

 

El quilometratge mig amb passatgers a bord d’un dia estàndard és de 43 kilòmetres en serveis d’anada i 43 en les tornades.

 

L’estada més llarga als vehicles no depassa els 45 minuts per un/a passatger/a si no hi ha problemes sobrevinguts de trànsit.

 

En els serveis interurbans s’estableixen parades cada 5 minuts aproximadament, allargant-se el temps a 10 minuts si és necessària la pujada o baixada d’un/a passatger/a amb cadira de rodes.

 

A més des de Març de 2020 pel tancament de tallers ocupacionals i dels centres de dia degut a la pandèmia, s’han augmentat el serveis incorporant noves tasques per a els professionals del transport. El servei de transport adaptat es reconvertí en una unitat mòbil de suport als Serveis Socials municipals per a serveis especials. Durant la pandèmia aparegué la necessitat d’atenció als ciutadans tant confinats per Covid, com infectats, així com per persones de risc, de realitzar les accions més bàsiques de la vida diària com son el subministrament d’aliments i medicació. La disposició d’aquest personal i vehicles fou clau en l’atenció com a ajuntament als ciutadans.

Les tasques que es realitzaren foren:

 

 • Transport d’aliments del Centre de distribució d’aliments al domicili dels usuaris.
 • Compres d’aliments de primera necessitat i medicació a domicili.
 • Suport en campanyes de difusió de Serveis Socials.
 • Transport d’usuaris a serveis.
 • Repartiment de pautes mèdiques des de l’ABS a domicili de ciutadans en risc.
 • Repartiment d’EPI’s.

 

S’han realitzat en total els següents serveis no habituals segons l’encàrrec de gestió segons tipologies:

 

 

Número de serveis

SERVEIS TIPUS A

391

SERVEIS TIPUS B

153

SERVEIS TIPUS C

799

SERVEIS TIPUS D

12

SERVEIS TIPUS E

301

SERVEIS TIPUS F

39

 

En període de Nadal els professionals del servei reberen l’encàrrec des d’alcaldia de col·laborar en l’entrega de lots de nadal a persones vulnerables. Es repartiren 300 lots.

A nivell professional ha estat necessària la intervenció de 2 conductors titulars i un acompanyant diàriament. Aquestes places s’han cobert amb un total de tres (3) persones diferents durant el 2020.

 

 

PRESSUPOST

 

La despesa que representa la realització d’aquest servei  es va pressupostar per al 2020 en 83.996,35€. Aquesta ha estat la despesa executada.

 

 

Foto: Vehicles del transport adaptat.

 

Foto: Treballador del transport adaptat.

 

Foto: Treballador del transport adaptat.