Gestió Habitatges

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

OBJECTE DE L'ENCÀRREC

 

L’objecte de l’encàrrec és la gestió pròpia del servei d’administració dels habitatges propietat de l’IMPSOL i llogats per aquest Ajuntament mitjançant conveni aprovat pel Ple de 29 d’abril de 2016 i signat en data 27 de juny de 2016 al municipi de Sant Andreu de la Barca.

 

El servei d’administració dels immobles propietat de l’IMPSOL, és un servei que donarà cobertura als llogaters que per sorteig han estat adjudicataris dels habitatges i dels problemes que poden sorgir dins del temps de durada del contracte. Des de comunicació d’avaries, seguiment de la morositat, gestió del pagament dels rebuts, canvis de comptes bancaris, seguiments dels contractes, etc

 

 

DURADA

 

L’encàrrec tindrà una durada de cinc anys, des del dia 1 d’octubre del 2016 al dia 1 d’octubre del 2021.

 

 

CARACTERÍSTIQUES

 

L’encàrrec comprèn la gestió immobiliària de 45 habitatges de protecció oficial situats al Passeig del parlament, 72,74,76,78.

 

El serveis es dedicarà a mantenir comunicacions entre els llogaters i els propietaris per qualsevol incidència o avaria que es produeixi durant la vigència del contracte, així com el seguiment del cobrament de les rendes, control de la morositat, etc.

 

 

 

 Foto: Passeig del Parlament de Catalunya, Sant Andreu de la Barca.